Tecomat Foxtrot “veliteľom” pre DALI

TECOMAT FOXTROT

Tecomat Foxtrot “veliteľom” pre DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface – digitálne adresované rozhranie svietidiel) sa stalo svetovým štandardom pre digitálne riadenie osvetlenia. Svojou otvorenosťou, jednoduchou inštaláciou ale zároveň bohatou funkcionalitou je DALI vhodné pre riadenie osvetlenia obchodných, výrobných či skladových priestorov. Nástupom tzv. inteligentných elektroinštalácií sa s veľkou obľubou začal využívať aj v rodinných domoch.

Pri riadení osvetlenia sa hlavný dôraz kladie na efektívne a flexibilné riešenie osvetlenia, minimnalizáciu energetických nárokov, jednoduchú a pohodlnú obsluhu. Základom úspešnosti regulácie osvetlenia je prispôsobenie riadiaceho systému DALI dennému cyklu jednotlivých častí budovy. Riadenie systémom Tecomat Foxtrot a predradníkov DALI umožňuje riešiť individuálne požiadavky pre každý objekt a pre každého zákazníka.

Riadiaci systém Tecomat Foxtrot dáva DALI ďalší rozmer

Ovládanie svietidiel vo výrobných halách jednoduchým zapnutím/vypnutím sa ukázalo ako veľmi neefektívne a nehospodárne. Stále častejšie sa v praxi pri realizácii osvetlenia používajú LED svietidlá, ktoré v spojení s DALI predradníkom umožňujú  efektívnu spojitú reguláciu osvetlenia. Po rozšírení riadiaceho systému Tecomat Foxtrot o zbernicové periférne zariadenia ako napr. snímač intenzity osvetlenia alebo pohybových snímačov dokážeme zvýšiť efektivitu riadenia ešte viac.

Predstavme si, že vo výrobnej hale máme svetlíky, ktoré cez deň prepúšťajú slnečné svetlo. Systém Tecomat Foxtrot nepretržite sníma intenzitu osvetlenia a na základe nej nastavuje požadovanú hodnotu výkonu svietidiel. Takýto spôsob regulácie môže za desať hodín denne ušetriť až 50% potrebnej energie pri zachovaní normou stanovených sveteľných podmienok.

Ďalším dôležitým prvkom pri riadení osvetlenia môže byť pohybový snímač. V prípade, že potrebujeme riadiť osvelenie napr. v skladových priestoroch, tak je veľmi efektívne použiť práve pohybové snímače. Svetlo sa rozsvieti v danej časti skladu len vtedy, ak príslušný snímač zdetekuje pohyb – tento spôsob riadenia je veľmi obľúbený a úsporný.

Eliminácia ľudského faktora

V predchádzajúcich riadkoch boli spomenuté možnosti automatickej regulácie a riadenia osvetlenia. Riadiacim systémom Tecomat Foxtrot sa snažíme maximálne  eliminovať nutnosť zásahu obsluhy do riadenia osvetlenia a tým aj eliminovať nedostatky a nedokonalosť ľudského faktora. Časovým nastavením vytvoríme denný alebo týždenný harmonogram osvetlenia v jednotlivých častiach budovy, pričom systém zohľadňuje meniaci sa čas východu a západu slnka (prostredníctvom snímačov intenzity osvetlenia). Takto dokážeme vždy zabezpečiť v budove požadovanú intenzitu osvetlenia.

Zmeny? Doplnenie? Žiadny problém!

Pri zmene nárokov na osvetlenie budovy sa zmeny vykonajú jednoducho zmenou programu bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie. Problémom nie je ani rozšírenie zbernice o ďalšie prvky. Pre DALI a silové napájanie je potrebný klasický päťžilový kábel.

Zmeny v programe je možné urobiť aj vzdialene prostredníctvom služby TecoRoute. Táto môžnosť znižuje čas potrebný na zmenu nastavení a v neposlednom rade aj znižuje náklady potrebné na vykonanie zmien.

Jednoduché ovládanie

Základný modul Tecomat Foxtrot obsahuje zabudovaný web server, prostredníctvom ktorého je možné meniť základné parametre systému (napr. požadovaná intenzita osvetlenia, časový program, atď.).

Pre vykonanie zmien je možné použiť zabudovaný dotykový panel alebo ľubovoľný počítač v intranetovej sieti. Zmena parametrov môže byť podmienená autorizáciu oprávnenej osoby.

Autodiagnostika je samozrejmosťou

Ak hovoríme o inteligentnom riadení osvetlenia, tak je potrebné spomenúť aj možnosť automatickej diagnostiky a hlásenia poruchy svietidla. Zbernica DALI štandarne poskytuje informáciu o stave svetelného zdroja a stave samotného predradníka. Pri poruche dokáže Tecomat Foxtrot okamžite informovať zodpovednú osobu. Informácia môže byť odovzdaná napríklad prostredníctvom e-mailu, ktorý Vám Tecomat Foxtrot bezplane pošle. Dodavateľ alebo správca osvetlenia má takto okamžite informáciu a poruche konkrétneho svietidla a môže ju v čo najkratšom čase odstrániť.

Naozaj ušetrím?

Teoretické výpočty o úspore osvetlenia sa v praxi veľmi často doplňajú aj o reálne hodnoty. Reálnu hodnotu spotreby energie je možné získať pripojením elektromeru k systému Tecomat Foxtrot. Takto má zákazník prehľad o okamžitej, ale aj mesačnej či ročnej spotrebe energie.

Všetky namerané údaje sú zaznamenávané na SD kartu v základnom module Tecomat Foxtrot a tak sú prístupné aj po niekoľkých rokoch.

Takto získané údaje Vám môže Foxtrot raz mesačne poslať na e-mail a vy si ich môžete následne textovo alebo graficky vyhodnotiť (napr. v programe MS Excel).

Čo hovorí prax

V súčasnosti už existuje niekoľko realizácií s prepojením riadiaceho systému Tecomat Foxtrot a zbernice DALI. Táto kombinácia zaručuje vysokú spoľahlivosť a flexibilitu takéhoto riešenia. Úspora energií za prevádzku osvetlenia motivuje investorov pre rozširovanie tohoto riešenia aj do ďalších svojich závodov.